Oferujemy szeroki zakres us?ug szkoleniowych dotycz?cych bezpiecze?stwa osobistego w sytuacjach zagro?enia zdrowia i ?ycia.

Nasze szkolenia zyska?y aprobat? wielu firm jak i klientów indywidualnych. Zaufali nam biznesmeni, przedsi?biorcy, s?u?by mundurowe a tak?e lekarze, s?dziowie, pracownicy kolei oraz inni zwykli ludzie, którzy chc? aby o ich ?yciu nie decydowali agresorzy.


Dlatego zapraszamy Panstwa na nasze specjalistyczne treningi
w trosce o bezpiecze?stwo w?asne jak i waszych najbli?szych.

Nie wa?ny jest wiek, kondycja, wygl?d.


Wa?ne, ?e wybierzesz "bezpiecze?stwo"

Jest ona dla osób, które poza  samoobron? chc? trenowa? w sposób który przygotuje ich cia?o do du?ej wydolno?ci fizycznej i sprawno?ci do walki w stójce jak i w parterze, do specjalistycznej pracy na tarczach, ?apach, workach, kravkulach.


Dla osób, które przygotowuj? si? równie? do walk sportowych a chc? wytrenowa? wysokie obci??enie wytrzyma?o?ciowe, odporno?? na uderzenia, stres, wy?wiczy? mocn? psychik?, determinacj?. Treningi Fight Krav Maga daj? te? mo?liwo?? sta?ego wszechstronnego wzbogacenia i urozmaicenia ?wicze? fizycznych w zaj?ciach sportowychZAJ?CIA

PI?TEK godz: 20:00
Kielce Robotnicza 10