Oferujemy szeroki zakres us?ug szkoleniowych dotycz?cych bezpiecze?stwa osobistego w sytuacjach zagro?enia zdrowia i ?ycia.

Nasze szkolenia zyska?y aprobat? wielu firm jak i klientów indywidualnych. Zaufali nam biznesmeni, przedsi?biorcy, s?u?by mundurowe a tak?e lekarze, s?dziowie, pracownicy kolei oraz inni zwykli ludzie, którzy chc? aby o ich ?yciu nie decydowali agresorzy.


Dlatego zapraszamy Panstwa na nasze specjalistyczne treningi
w trosce o bezpiecze?stwo w?asne jak i waszych najbli?szych.

Nie wa?ny jest wiek, kondycja, wygl?d.


Wa?ne, ?e wybierzesz "bezpiecze?stwo"
Grupa "S"


Jest grup? wyselekcjonowanych osób z po?ród naszych studentów, które spe?niaj? wysokie wymogi narzucone przez instruktorów Centrum Szkolenia. Ponadprzeci?tne wyszkolenie, odpowiednio przygotowana psychika oraz wytrzyma?o?? fizyczna tworz? warunki do podnoszenia Krav Maga na wy?szy poziom. Celem grupy "S" jest te? promowanie Krav Maga na pokazach, imprezach integracyjnych i szkoleniach.


Aby dosta? si? do tej grupy trzeba spe?ni? wysokie wymogi techniczne oraz sprawno?ciowe w postaci testów, walk oraz rozwi?zywania trudnych sytuacji w wysokim stresie. Zaj?cia w grupie s? bezp?atne ale podstawowym warunkiem jest systematyczne ucz?szczanie na zaj?cia w grupach podstawowych, aktywnego dzia?ania na treningach oraz podnoszenie poziomu wyszkolenia oraz zdawania kolejnych wy?szych stopni Krav Maga.


ZAJ?CIA
SOBOTA, NIEDZIELA
SEMINARIA, KURSY, EXTREME