Oferujemy szeroki zakres us?ug szkoleniowych dotycz?cych bezpiecze?stwa osobistego w sytuacjach zagro?enia zdrowia i ?ycia.

Nasze szkolenia zyska?y aprobat? wielu firm jak i klientów indywidualnych. Zaufali nam biznesmeni, przedsi?biorcy, s?u?by mundurowe a tak?e lekarze, s?dziowie, pracownicy kolei oraz inni zwykli ludzie, którzy chc? aby o ich ?yciu nie decydowali agresorzy.


Dlatego zapraszamy Panstwa na nasze specjalistyczne treningi
w trosce o bezpiecze?stwo w?asne jak i waszych najbli?szych.

Nie wa?ny jest wiek, kondycja, wygl?d.


Wa?ne, ?e wybierzesz "bezpiecze?stwo"
Trening czysto strzelecki, czysto taktyczny nie kszta?tuje psychiki, nie kszta?tuje woli walki, konfrontacji ze stresem, utraty zdrowia i z tego typu obci??eniami emocjonalnymi, nie uczy bezpo?rednio jak prze?amywa? l?k, jak radzi? sobie z utrudnionym oddechem czy os?abieniem.


Poprzez przygotowanie do dzia?ania w stresie, zm?czeniu gdzie umys? i pod?wiadomo?? oswaja si? z takimi sytuacjami zagro?enia stwarzamy solidne podstawy wszechstronnego wyszkolenia. Krav Maga jest ?atwa do zastosowania w sytuacjach, gdzie nie mo?na strzeli? do przeciwnika bo zabrak?o amunicji a przeciwnik jest jeszcze sprawny.


Dlatego samo strzelanie do papierowej tarczy nie mo?e by? wystarczaj?ce.


Je?eli w przysz?o?ci planujesz ubiega? si? o prac? w s?u?bie kryminalnej, w grupach interwencyjnych i antyterrorystycznych, CB? pami?taj ?e zwi?kszaj?c swoje umiej?tno?ci - zwi?kszasz swoje szanse.